Welkom, U bent in België | Wijzig regio
FR | NL | EN
Health Professional ? Log in

Algemene Verkoopsvoorwaarden

U bent hier:
 • Home
 • Algemene Verkoopsvoorwaarden
 1. De koper wordt geacht onze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en aan zijn eigen algemene aankoopsvoorwaarden te verzaken.

 2. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risiko’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper tot zekerheid alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

 3. In ieder geval zijn de transportrisiko’s van het voorwerp van de bestelling, van zodra dit onze opslagplaatsen verlaten heeft, ten laste van de klant.

 4. Behoudens andersluidend bericht, dat schriftelijk bevestigd dient te worden, wordt een forfaitair bedrag van EUR 12,40 aangerekend voor iedere levering voor een bedrag van minder dan EUR 500,00.

 5. Behoudens andersluidende bepaling, die schriftelijk bevestigd dient te worden, zijn onze facturen betaalbaar ten laatste 30 dagen na factuurdatum. De desbetreffende betalingen dienen te geschieden op één van de in de documenten aangeduide financiële instellingen.

  Vanaf de vervaldag zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten ten belope van 10% per jaar verschuldigd.

  Bovendien, zal een vergoeding van 10% van het bedrag der factuur, met een minimum van EUR 50,00 Euro van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn, als strafbeding wegens het ingebrekeblijven van de betaling der factuur op de overeengekomen vervaldag.

  Wij behouden ons het recht voor de leveringen op te schorten totdat alle uitstaande rekeningen volledig worden aangezuiverd.

 6. Iedere klacht betreffende leveringen en facturen dient ons, of straffe van verval, schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 8 dagen respectievelijk na de leveringsdatum of factuurdatum.

 7. In geval van uitstel van betaling, concordaat of faillissement vanwege de koper, zal de verkoop onmiddellijk van rechtswege ontbonden worden vanaf de onvoorziene komst van eender welke van deze feiten, tenzij wij de koper kennis geven van onze beslissing om de verkoop te behouden.

 8. In geval van betwisting of geschil, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

AVW 2014-01

Will-Pharma Belgïe
 • Adres: Rue du Manil, 80 - 1301 Wavre
 • Telefoon: +32 (0)10 24 38 38
Zoek
Powered by Crystal Digit © 2018. « Will-Pharma ». | All right reserved. | Algemene Verkoopsvoorwaarden | Privacy | Cookies